Ptasie wyprawy

Galeria fotografii

Blacksmith Lapwing
Vanellus armatus
Slaty Egret
Egretta vinaceigula
Squacco Heron
Ardeola ralloides
Purple Heron
Ardea purpurea
Yellow-billed Stork
Mycteria ibis
Kori Bustard
Ardeotis kori
White-quilled Bustard
Afrotis afraoides
Red-crested korhaan
Lophotis ruficrista
Bearded Scrub-Robin
Cercotrichas quadrivirgata
White-faced Whistling Duck
Sarkidiornis melanotos
Magpie Shrike
Lanius melanoleucus
Comb Duck
Sarkidiornis melanotos
Crested Francolin
Dendroperdix sephaena
Spur-winged Goose
Plectropterus gambensis
Hadada Ibis
Bostrychia hagedash
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus